Disclaimer

Hoewel geregistreerd als onderneming, ambieert Marketing Maturity vooralsnog geen financieel gewin. Marketing Maturity is in eerste instantie opgezet door de eigenaar om een netwerk op te bouwen, door kennis te delen. Mocht hier vraag naar zijn, dan overweegt Marketing Maturity in de toekomst wellicht marketing consultancy en trainingen te geven om organisatie te helpen met hun marketing maturity.

Marketing Maturity heeft derhalve vooralsnog geen commerciële activiteiten en/of financiële of transactionele handelingen voortkomend uit bedrijfsactiviteiten. De onderstaande algemene voorwaarden zijn daarom slechts indicatief voor een samenwerking met Marketing Maturity.

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Marketing Maturity. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Marketing Maturity, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door het aangaan van de diensten van Marketing Maturity, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Marketing Maturity behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, klanten of potentiële klanten in offerteprocedures worden daarvan op de hoogte gesteld.

 

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Marketing Maturity een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

 

2. Toepasselijkheid

1. Door ondertekening van een overeenkomst met Marketing Maturity verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Marketing Maturity en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Marketing Maturity opgenomen wordt.

 

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door Marketing Maturity zijn geheel vrijblijvend.
 2. Het ondertekenen van een door Marketing Maturity uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Marketing Maturity.
 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Marketing Maturity blijven 60 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Marketing Maturity. Facturering geschiedt op basis van de betalingsvoorwaarden in de offerte.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Marketing Maturity zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Marketing Maturity niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Marketing Maturity zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Marketing Maturity het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Marketing Maturity aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Marketing Maturity worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Marketing Maturity zijn verstrekt, heeft Marketing Maturity het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Marketing Maturity is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Marketing Maturity is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Marketing Maturity kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Marketing Maturity de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Marketing Maturity of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Marketing Maturity voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

5. Duur en beëindiging

 1. Het ontwikkelen van een Marketing Maturity Scan door Marketing Maturity voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
  Het ontwikkelen van een roadmap inclusief trainingen is een traject waarvoor geen vaste duur kan worden vastgesteld en is afhankelijk van ambities van opdrachtgever cq. projectgrootte. 
 2. Marketing Maturity heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Marketing Maturity onderhouden worden.
 3. Marketing Maturity heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Marketing Maturity gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Marketing Maturity heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

 

6. Levering en levertijd

 1. Marketing Maturity gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten, mits een specifieke start- of opleverdatum is afgesproken.
 2. Mocht Marketing Maturity onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Marketing Maturity alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Marketing Maturity een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Door Marketing Maturity gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

 

7. Marketing Maturity Model

1. Aan de Klant/Partner wordt door Marketing Maturity een licentie verleend voor het gebruik van het Marketing Maturity Model.


2. De licentie mag door Klant/Partner niet aan derden worden verleend, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.


3. Het Marketing Maturity Model, waaronder de code, scripts en grafische elementen, blijft altijd eigendom van Marketing Maturity.


4. Tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd, is de looptijd van de licentie 10 (zegge: tien) jaren, waarbij de looptijd een aanvang neemt op de dag dat de opdrachtgever via Marketing Maturity op de Dienst(en), Product(en) of het CMS is aangesloten. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens met 1 (zegge: één) jaar verlengd.


5. Opzegging geschiedt schriftelijk door Marketing Maturity en Klant/partner met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maanden.


6. Marketing Maturity is gerechtigd om zonder mededeling wijzigingen aan te brengen in het CMS, deze wijziging(en) geven geen ontbindingsmogelijkheid aan Klant/Partner.


7. Marketing Maturity is niet verantwoordelijk voor (indirecte) schade veroorzaakt door het CMS of wijzigingen in of aan het CMS.

 

8. Overmacht

1. Marketing Maturity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Marketing Maturity als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.


2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Marketing Maturity alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Marketing Maturity geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst
in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Marketing Maturity tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

9. Prijzen

1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

 

2. Wijzigingen in de tarieven worden door Marketing Maturity minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

 

10. Betaling

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Marketing Maturity is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na het verzenden van de factuur door Marketing Maturity het verschuldigde bedrag te voldoen.


2. In genoemde gevallen behoudt Marketing Maturity zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.


3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de
opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Marketing Maturity.


4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Marketing Maturity een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente
plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.


5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Marketing Maturity hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.


6. Indien Marketing Maturity abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Marketing Maturity het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.


7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Marketing Maturity heeft voldaan.

 

11. Copyright

1. Het eigendom van door Marketing Maturity verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Marketing Maturity, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Marketing Maturity hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Marketing Maturity gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.


2. Marketing Maturity behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


3. Al het door Marketing Maturity vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Marketing Maturity niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

 

12. Aansprakelijkheid

1. Voor zover Marketing Maturity bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Marketing Maturity weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Marketing Maturity op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Marketing Maturity of het
ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Marketing Maturity.


2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Marketing Maturity slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Marketing Maturity voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.


3. Opdrachtgever vrijwaart Marketing Maturity voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Marketing Maturity.


4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Marketing Maturity kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

 

5. Marketing Maturity is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.


6. De opdrachtgever dient Marketing Maturity terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Marketing Maturity geleden schade.


7. Marketing Maturity is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
8. Marketing Maturity is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

 

13. Buitengebruikstelling

1. Marketing Maturity heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Marketing Maturity niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Marketing Maturity zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Marketing Maturity kan worden verlangd.


2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.


3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Marketing Maturity gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

 

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Marketing Maturity noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

15. Reclame

1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Marketing Maturity, waarna Marketing Maturity deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Marketing Maturity binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuisteinformatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

16. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

1. Marketing Maturity behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.


3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 

17. Overig

1. Marketing Maturity zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Marketing Maturity.


2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Marketing Maturity zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.


3. Marketing Maturity is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


4. Marketing Maturity behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Marketing Maturity te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

 

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Marketing Maturity en
opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Marketing Maturity met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve
gegevens van Marketing Maturity beslissend.

 

19. Eigendomsrecht

De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Marketing Maturity tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.